Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piws.bip.eur.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Brak informacji o dostępie do tłumacza języka migowego.
- Brak (nieprawidłowe) opisy linków i mediów na stronie.
- Formatowanie części dokumentów nie spełnia wymogów dostępności.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: swidwin.piw@wetgiw.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 94 365-22-06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku:
Wejście do budynku znajduje się przy ul. Połczyńskiej. Przed budynkiem nie ma parkingu. Przed drzwiami wejściowymi zewnętrznymi znajdują się schody i poręcz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka – otwierane są one do wewnątrz, w przedsionku znajduje się dzwonek, którego należy użyć, aby wejść do pomieszczeń inspektoratu. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie znajduje się na parterze budynku.

Toalety:
W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Dla osób na wózkach – prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem, który wyjdzie do osoby niepełnosprawnej.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych:
Brak udogodnień dla osób starszych.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
Brak udogodnień.

Wytworzył:
Katarzyna Kretowicz-Warcholska
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2021-03-16 11:24:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2021-03-16 12:34:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki