Klauzula informacyjna dla klientów PIW Świdwin

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów PIW Świdwin

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdwinie, ul. Połczyńska 18, 78-300 Świdwin. Z administratorem można się skontaktować poprzez: adres email swidwin.piw@wetgiw.gov.pl lub telefon 943652206.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez jego adres emailowy: iodopiwswidwin@gmail.com.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie zadań mających zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. Wynikają one z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 36 z późn. zm.). Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach prawa.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
  8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
  10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, a dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

 

Wytworzył:
Anna Igiel
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2018-08-09 12:04:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2018-08-09 12:13:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki