KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy w PIW Świdwin

 KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów do pracy w PIW Świdwin

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdwinie, ul. Połczyńska 18, 78-300 Świdwin. Z administratorem można się skontaktować poprzez:  adres  email swidwin.piw@wetgiw.gov.pl lub telefon 943652206.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym    Inspektorem Ochrony Danych poprzez jego adres emailowy: iodopiwswidwin@gmail.com.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest sprawny i prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada o służbie cywilnej i Kodeksem Pracy.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postepowaniu rekrutacyjnym
  5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
  8. W przypadku osób zatrudnionych w Korpusie Służby Cywilnej imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdwinie oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. 10.Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2018-10-25 12:28:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2018-10-25 12:28:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki