Ogłoszenie o naborze - Nr 5

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kontroler weterynaryjny

 

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0.25

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Świdwin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośnicy w Szeligowie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

wykonanie badań dzików w kierunku włośni referencyjną metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania zgodnie z: Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. oraz Systemem zarządzania według aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca poza siedziba urzędu (pracownia TPDW)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy: sprzęt laboratoryjny, komputerowy
- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych
Inne
- wyposażenie w bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracowni wytrawiania włośni
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończony kurs "Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej"
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Inspekcji Weterynaryjnej
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel)

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, rzetelność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

22-09-2014

 

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Połczyńska 18

 

Wytworzył:
Anna Miszta
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2014-09-17 08:44:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2014-09-17 08:47:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki